education · middle east · Women

Women in the United Arab Emirates by Jamileh Kharrazi

زنان در امارات متحده عربی در مقایسه با همتایان مرد، شهروندان درجه دو هستند. با این حال، برخی از کشورها پیشرفت بیشتری نسبت به دیگران دارن

Advertisements
middle east · Women

عربستان سعودی اجازه می دهد تا زنان برای اولین بار رانندگی کنند

ین بخشی از برنامه ای است که شاهزاده محمد بن سلمان برای اصلاح و تغییر اقتصاد پادشاهی تنظیم می کند. او به قدرت زنان و نیاز به تغییر اجتماعی معتقد است.