Life

زندگی زیبا و دوباره عقابها

عقابها از دیر باز پرندگان محبوب پادشا هان وسمبل قدرت در جهان بوده اند این جانور که غالبا با بدن تنومند و بالهای بسیار بلند گاهی تا دو متر که به.  رنگهای  قهوه ای و گاها سیاه میباشند درارتفاعات بالای ٣۵٠ متری از زمین و روی درختان بسیار بلند اشیانه میسازد . در بعضیها میتواند…… Continue reading زندگی زیبا و دوباره عقابها

Life · Women

خندیدن یک نیایش است اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از شادی بلرزد، به آرامشی عظیم دست می یابی! بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد.چنین خنده ای پدیده ای نادر است!   کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند. کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم…… Continue reading خندیدن یک نیایش است اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی