Life · Women

خندیدن یک نیایش است اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از شادی بلرزد، به آرامشی عظیم دست می یابی! بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد.چنین خنده ای پدیده ای نادر است!   کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند. کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم…… Continue reading خندیدن یک نیایش است اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی