Arts · equality · Fashion · Film · Women

Can Women in The Art World Bridge the Gender Gap?

Women are Fighting Gender Inequality in the Art World

Advertisements
Arts · equality · Persian Culture · Women

نخستین موزه ایران برای یک زن هنرمند، گرامیداشتی برای یک عمر دستآوردهای هنری منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

نخستین موزه ایران برای یک زن هنرمند، گرامیداشتی برای یک عمر دستآوردهای هنری منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

Arts · dance · equality · Fashion · Film · Life · Women · Women Rights Europe

زنان در طول سالیان در رشته های هنری رهبران قدرتمند و تاثیرگذاری بوده اند

زنان باوجود ظلم و ستمگری های تاریخی، توانسته اند راه هایی برای شرکت درفعالیت های هدفمند و پرمعنی اجتماعی پیدا کنند.