education · Women

حمایت از فرصت های رهبری تخصصی زنان در عرصه ی پزشکی

حمایت از فرصت های رهبری تخصصی زنان در عرصه ی پزشکی

Advertisements
middle east · Women

مزایای کارآفرینی برای بانوان

نهادهای خیریه و سازمان های دولتی بسیار تلاش می‌کنند تا موجبات راحتی بیشتر پناهندگان را فراهم آورند. در موارد اضطراری کمک‌های کوتاه مدت، حیاتی ومهم محسوب می‌شوند ولی نیازهای بلندمدت جمعیت پناهندگان را برطرف نمی‌سازند. بدین ترتیب کارآفرینی مردمی در جمعیت پناهندگان از اهمیت بالایی برخوردار می‌گردد . مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی