Sports · Women

تمرکزی که بازی های المپیک بر درک گوناگونی های فرهنگی دارد باید همیشگی باشد

بازی های المپیک نشانگر یگانگی و همبستگی انسان هاست. ورزشکاران المپیک از سراسر جهان، نمایندگانی از اقوام، نژادها، ا ملیت های گوناگون با زمینه های مختلف اجتماعی هستند. این زنان و مردان با مهارت و مستعد ازسراسرجهان برای رقابت و هم آوری با یکدیگر جمع می شوند.

درجریان این گردهم آیی ها،  ورزشکاران المپیک بیش از هرچیز دیگر، یادآور شباهت ها و نه تفاوت های ما انسان ها هستند. آن ها به ما نشان می دهند که همه ما شادمانی لحظه پیروزی و درد شکست را بطور یکسان احساس می کنیم. ازهمه مهم تر این که  ورزشکاران المپیک به ما خاطرنشان می کنند که انسان ها در اوج توانایی های خود چه قابلیت های شگفت انگیزی دارند.

    فروغ عباسی یکی از همین ورزشکاران است. عباسی، اسکی بازآلپاین 24 ساله از ایران، امسال نماینده این کشوردر بازی های المپیک بوده است. اما او تنها نماینده یک ملت نبود بلکه نموداری از جنسیت خود نیز بود

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s