Women · Women Rights Europe

زنان و کودکان بیشترین بار فشار زندگی درمناطق جنگ زده را بدوش می کشند

بخش عظیمی از پناهجویان اروپا از مناطق جنگ زده ای چون سوریه، افغانستان و عراق گریخته اند. این مهاجران از ترس آزار و اذیت، ظلم و جور و نقض حقوق بشر دراین مناطق به اروپا پناه آورده اند.

درسال 2015، بیشترین تعداد پناهجویان اروپا از کشورسوریه به این نواحی پناهنده شدند. سازمان بهداشت جهانی بررسی هایی برروی اثرات جنگ داخلی فجیع و تکان دهنده سوریه بر مردم این کشور داشته است. جنگ و ستیزه جویی ها بزرگ ترین عامل مرگ ومیردرمیان شهروندان سوری بوده است. نزدیک به 79000 نفرغیرنظامی بین سال های 2011 تا اوائل سال 2015 در این منازعات کشته شده اند. متاسفانه، زنان و کودکان بیش ازهمه قربانیان این خشونت ها بوده اند.

درحقیقت، ضمن بمباران ها،  زنان وکودکان دو یا سه برابر مردان  درمعرض خطرمرگ ونابودی قرار داشته اند.  زنان و کودکان هم چنین بیش از دیگران در حملات شیمیایی و بمبگذاری های انتحاری جان خود را ازدست می دهند.

با پایان جنگ،  زنان و دختران در این کشورها دچارمصیبت ها و دشواری های بیشتری می شود. بنا بر اطلاعیه سازما ملل متحد ، درپایان این جنگ ها معمولا نابرابری های جنسیتی چندین برابر بدتر از پیش می شود. ساختارهای مدنی و روند اجرای قوانین درهم می شکند. این مسئله زنان و دختران را درمعرض خطرات بزرگ تری چون خشونت ها و بهره برداری های جنسی قرار می دهد.

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s