Women · Women Rights Europe

روزجهانی زن چیست؟

براساس اطلاعیه سازمان ملل متحد، روزجهانی زن برای نخستین باردر 99 سال پیش جشن گرفته شد. این جشن ابتدا با عنوان روز ملی زن در سال 1909 درایالات متحده آمریکا برگزار شد. جشنی که در آن زمان به افتخار دست آوردهای اجتماعی عظیم زنان برپا شده بود. زنان کارگرکارخانه های نساجی، یک سال پیش از آن دست به اعتصابی زدند که موجب شد تا تغییرات مثبت و اساسی در شرایط کاری کارخانه ها بوجود بیاید. این جنبش با رهبری زنان، به کل طبقه کارگرجامعه آن زمان کمک کرد . درنتیجه، یک روزخاص برای تقدیر از آین زنان تعیین شد.

  روز جهانی زن هرچند از ایالات متحده آمریکا آغاز شد، اما به زودی به نقاط دیگر جهان نیزگسترش پیدا کرد و در کشورهای اطریش، دانمارک، آلمان و سوئیس نیز جشن گرفته شد. بیش از یک میلیون نفردرسال 1911 به افتخار زنان و دست آوردهای آنان در این کشورها درگردهم آیی های مخصوص شرکت کردند تا از زنان کشورهای خود قدردانی کنند.

از همان زمان ببعد گردهم آیی ها، تظاهرات و راهپیمایی های گوناگون، از بخش های جدایی ناپذیر برنامه های روز جهانی زن  به شمار می رود. امروز زنان با ارائه آثارهنری، برگزاری سخنرانی ها و کنفرانس های گوناگون و شرکت در راهپیمایی های مختلف این روز را جشن می گیرند

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s