Arts · dance · equality · Fashion · Film · Life · Women · Women Rights Europe

زنان در طول سالیان در رشته های هنری رهبران قدرتمند و تاثیرگذاری بوده اند

زنان باوجود ظلم و ستمگری های تاریخی، توانسته اند راه هایی برای شرکت درفعالیت های هدفمند و پرمعنی اجتماعی پیدا کنند. هرزمانی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی راه ها را بر آن ها بسته، رهبران زن به هنرها روی آورده اند. برای مثال آرتمیسیا جنتیلسکی، توانست در دوران باروک در ایتالیا، به بالاترین مقام و منزلت درزمینه هنرنقاشی دست یابد. باوجود آنکه تنها تعداد انگشت شماری از زنان توانستند در اروپای قرن شانزدهم فرصت هایی برای رهبری پیدا کنند، آرتمیسیا توانست حرمت و اعتبار حرفه ای زیادی کسب کند.

اززمان موفقیت های اولیه آرتمیس تا امروز، زنان هنرمند و تاثیرگذارزیادی ظهورکرده اند. لیدی جمیله خرازی یکی از این رهبران زن درصحنه هنر است. او به یکی از بالاترین درجات هنری در رشته های باله و اجراهای موزیکال رسیده است. او درحال حاضر به عنوان راهبر و رایزن هنری و یک فرد نیکوکار و بشردوست از آموزش هنرها و اجراهای هنری درسراسرجهان حمایت می کند.

    لیدی جمیله کوشش های فراوانی برای ایجاد درک بهتر میان فرهنگ های شرق و غرب از طریق هنرها بخرج داده است. او از طریق بنیاد طوس از اجراهای تازه باله ملی ایران حمایت کرده است. تمرکزاین پروژه بخصوص بر روی اهمیت رقص در تاریخ ایران از دیدگاهی قابل لمس برای تماشاگر انگلیسی زبان بوده است. با خدماتی از طریق رهبری و رایزنی هنری، لیدی جمیله همچنان به سنت های پرافتخار خلق راهکارهای تازه اجتماعی از طریق هنرها ادامه می دهد

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s