Life · Women

جمیله خرازی: راز آرامش درون در چیست؟

برای رسیدن به آرامش درون و در نهایت خوشبختی جاوید در ادامه راه کارهای ساده ای آمده است که می توانید براحتی در زندگی روزانه پیاده سازی کنید.

راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

راز آرامش درون در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن می باشد… گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی، عاطفی, ذهنی و معنوی.

جمیله خرازی
جمیله خرازی: راز آرامش درون خویشتنداری است

راز آرامش درون در دل نبستن است، این واقعیت را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.

راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.

راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

جمیله خرازی
راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است: جمیله خرازی.

راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.

راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.

راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانی.

راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.

راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s